บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์ พลาสติกไทย จำกัด
ดำเนินการผลิต  ถุงพลาสติก ตามความต้องการของลูกค้า

 

 

 

วิสัยทัศน์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกชั้นนำ
ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่มีงานทำ
สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร
บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด
"มุ่งมั่น พัฒนา และเติบโต อย่างยั่งยืน"
มุ่งสู่ความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า
 
 
 
 
นโยบายคุณภาพ
"มุ่งมั่นพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย
ระบบผลิตปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค"

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์ พลาสติกไทย จำกัด
ดำเนินการผลิต ถุงพลาสติก ตามความต้องการของลูกค้า

 

 

 

วิสัยทัศน์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกชั้นนำ
ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่มีงานทำ
สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

 

 

 

วัฒนธรรมองค์กร
บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด
"มุ่งมั่น พัฒนา และเติบโต อย่างยั่งยืน"
มุ่งสู่ความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า
 
 
นโยบายคุณภาพ
"มุ่งมั่นพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย
ระบบผลิตปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค"
 
 
 
 
 
 
Top